Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2008

Παγκόσμια Ημέρα Δράσης Ενάντια Στην Κρατική Καταστολή

Ακολουθεί το κείμενο που γράφτηκε για την

Παγκόσμια Ημέρα Δράσης Ενάντια Στην Κρατική Καταστολή,

μεταφρασμένο σε 4 γλώσσες:
Ελληνικά, English, Deutsch, Francais


*****

Η δολοφονία ήταν η αφορμή


Η δολοφονία του 15χρονου Αλέξανδρου- Αντρέα Γρηγορόπουλου από τους μπάτσους αποτελεί την αφορμή που είμαστε στους δρόμους ήδη για 9 μέρες.Παρ’ όλ’ αυτά οι δολοφονίες που προκαλούνται από τους κρατικούς μηχανισμούς, είτε βαφτίζονται «μεμονωμένα περιστατικά» δολοφονιών από την αστυνομία, είτε είναι εργατικά ατυχήματα λόγω των απάνθρωπων εργασιακών συνθηκών, είτε οι δολοφονίες των μεταναστών στα σύνορα της Ε.Ε., έχουν κοινή συνισταμένη την καταστολή από το κράτος κάθε κοινωνικού αγώνα που φτάνει ως και τις δολοφονίες όσων αντιστέκονται στους κρατικούς μηχανισμούς.

Ταυτόχρονα, η «ανεξάρτητη» αρχή της δικαιοσύνης λειτουργεί ως υποχείριο της εξουσίας, συνεχίζει να ποινικοποιεί κάθε κοινωνικό αγώνα και να γεμίζει τις ήδη υπεράριθμες φυλακές-κάτεργα.

Τα αιτήματα μας για διάλυση των στρατών κατοχής της δημοκρατίας και τον αφοπλισμό της αστυνομίας είναι μονάχα κάτι μερικό από αυτό που διεκδικούμε: τη ζωή μας, τα όνειρά μας, την κοινωνική δικαιοσύνη και ίσες ευκαιρίες σε δημόσια υγεία και παιδεία και σε εργασία χωρίς εκμετάλλευση.

Αυτό το κείμενο δεν έχει στόχο να βάλει πολιτικό πλαίσιο στον αγώνα όλων μας, ούτε να αναλωθεί σε γραφειοκρατικές διαδικασίες. Τα αντανακλαστικά σας για αλληλεγγυη ήταν τόσο άμεσα που δείχνουν ότι στον αγώνα για μια δικαιότερη κοινωνία χωρίς εκμεταλλευση και καταπίεση, είμαστε όλοι μαζί και πρέπει με νέους συσχετισμούς και κοινωνικούς όρους να είμαστε στο δρόμο και να αγωνιστούμε ενάντια σ’ αυτούς που μας κλέβουν τις ζωές.

Αυτή τη στιγμή μας φοβούνται και για να συνεχίσουν να μας φοβούνται πρέπει να είμαστε χιλιάδες και παντού.

Καλούμε όλους σε αλληλέγγυες δράσεις για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων όλων μας.

Στις 20 Δεκέμβρη να γίνει η αρχή.


Γενικό Συντονιστικό Καταλήψεων Α.Π.Θ.

*****

The murder was just the occasion


The murder of 15-year-old Alexandros Gregoropoulos by the cops is the occasion for our claiming the streets over the past 9 days. However, murders perpetrated by the state and its mechanisms, whether the are portrayed as “isolated incidents” of police killings, whether they are worker “accidents”, caused by the inhuman working conditions, or even murders of immigrants on the border lines of EU, have all a common resultant; state suppression of any social struggle, suppression extending even to murdering those that stand out against the state suppression mechanisms.

Moreover, the “independent” authority of Justice is in effect the bosses’ stooge; keeps penalizing every social struggle and overfills their prison institutions.

Our demands that the “occupational armies of Democracy” be disbanded and Police be disarmed, are only a portion of what we are fighting for: our lives, our dreams, social justice and equal opportunities and access to public health, education and exploitation-free work.

This text is neither aiming to introduce a political framework in the struggle of all of us, nor to consume itself in bureaucratic procedures. Your solidarity reflexes were so immediate that they show that in the struggle for a more just and fair society, without exploitation and oppression, we are all together, and we must all claim the streets, with new social clauses, and fight against all those who steal our lives.

At this moment, they fear us, and they will keep on fearing us if we are thousands and everywhere.

We are calling everyone to actions of solidarity, to fight for the rights of all of us.

Let 20 December be the beginning.

General Assembly of the Occupied Aristotle University of Thessaloniki, Greece

*****

Der Mord war nur der Auslöser

Der Mord des 15jährigen Andreas-Alexandros Grigoropoulos von der Polizei, rief uns alle seit 9 Tagen auf die Straßen. Die vom Staat verbrochene Morde, sei es Morde von der Polizei, getauft als isolierte Vorfälle”, Arbeitsunfälle wegen unmenschlichen Arbeitbedingungen oder der Tot von Immigranten an den EU Grenzen, sind alle Folge der Repression jeder sozialen Bewegung.

Gleichzeitig, die unabhängige” Justiz, in enger Zusammenarbeit mit der Macht, kriminalisiert jede soziale Bewegung und füllt die schon vollen und in elenden Zustand Gefängnisse.

Unsere Anforderungen für Auflösung der Besitz Armee der Demokratie und Entwaffnung der Polizei ist nur ein Teil von denen für die wir kämpfen: unser Leben, unsere Träume, soziales Recht und gleiche Chancen für alle, öffentliche Gesundheit und Bildung, Arbeit ohne Nutzung.

Dieser Text soll keinen politischen Rahmen für unseren Kampf stellen, weder sich mit bürokratischen Verfahren beschäftigen. Eure Reflexe für Solidaritätsaktionen waren so spontan dass sie zeigen dass im Kampf für eine gerechtigere Gesellschaft ohne Nutzung und Unterdrückung wir alle zusammen sind. Wir müssen, mit neuen Korrelationen und sozialen Vorraussetzungen, auf den Straßen sein und zusammen gegen die die unser Leben stehlen kämpfen.

Sie fürchten uns, und damit sie uns weiterhin fürchten müssen wir tausende sein, auf den Straßen und überall.

Wir laden alle zu Solidaritätsaktionen ein, damit wir alle für unsere Rechte kämpfen.

Der 20 Dezember (internationaler Aktionstag des Widerstandes) soll nur der Anfang sein.

Besetzte Hochschulen Thessaloniki, Griechenland

*****

L’ assassinat était le prétexte

L’ assassinat d’ Alexandros-Andreas Grigoropoulos, qui avait 15 ans par les flics était le prétexte du fait que nous sommes sortis par la rue depuis 9 jours. Toutefois toutes les assassinates qui sont provoqués par les mechanisms de l’ état, soit ils sont nommés comme “événements isolés” d’ assassinats par la police, soit ils sont des accidents travailleurs à cause des conditions de travail inhumaines, soit les assassinates des immigrés aux frontiers de l’ Union Européene, la repression par l’ état de toutes les lutes sociales; une repression qui porte jusqu’ aux assassinats de tous ceux qui resistant aux méchanismes de l’ état.

En même temps, l’ authorité “independante” de la justice qui fonctionne comme un subalterne de la pouvoir, continue de penaliser toutes les lutes socials et remplir les prisons-galères surnuméraires.

Nos demandes pour la dispersion des armées d’ occupation de la démocratie (CRS) et le dèsarmement de la police, constitue juste une partie de ceux qu’ on revendique; notre vie, nos rêves, la justice sociale, des opportunités égales et l’ accès à la santé et à l’ education publique et enfin l’ accès au boulon sans exploitation.

Ce text n’ a pas comme bût d’ introduir un cadre politique dans notre lutte, ni de se dépenser aux procedures bureaucratiques. Votre reaction de solidarité était si rapide ce qui montre que pendant la lutte pour une société plus juste, sans exploitation et repression, nous sommes tous unis. Nous devons sortir par la rue, avec des nouveaux rapprochements et des nouveaux termes, pour lutter contre tous ceux qui volent nos vies.

En ce moment, ils ont peur de nous et pour qu’ ils continuent avoir peur de nous, nous devons être en millards et partout.

Nous invitons tous à des actions solidaires pour la revendication des droits de tous.

Que le 20 Décembre soit le début.

Assemblée Générale de l’ occupation étudiante

D’ Aristote Université de Thessalonique

1 σχόλιο:

  1. Άντε κουρευτείτε ρε κωλόπαιδα. Δεν κοιτάτε να διαβάσετε τίποτα. Έχετε κάνει την σχολή σταύλο.
    Με τέτοια μυαλά τέτοια χώρα σας αξίζει.

    ΑπάντησηΔιαγραφή